بازدید از کارگاه سیلندر

April 2, 2019

آخرین اخبار شرکت بازدید از کارگاه سیلندر

امروز من به کارگاه تولید سیلندر رفتم، انواع بسیاری از سیلندرها مانند festo، airtac، SMC و غیره وجود دارد.